حکم بازداشت ژنرال حفتر

دادستانی نظامی لیبی درباره ژنرال حفتر و 3 فرمانده بازنشسته حکم بازداشت داد.

دادستانی نظامی لیبی درباره ژنرال حفتر، رئیس نیروهای شرق کشور که تحت حمایت غرب است و 3 فرمانده بازنشسته، به جرج "ربودن شهروندان و کشتن آنها" حکم بازداشت آنها را داد.

در بیانیه صادر شده توسط دادستانی نظامی، اعلام شده است که به همراه حفتر، حکم بازداشت درباره سه فرمانده عون الفرجانی، الرزاق الناظوری و الشریف مسعود داو داده شده است.  (ILKHA)

اخبار مرتبط

انتخاب سردبیر

برگزیده ها