مسرور بارزانی، نخست وزیر کردستان عراق گفت: هدف ما کردستانی نیرومنتر و مصمم تر، کردستانی که با همسایه های خود روابط صلح جویانه ای دارد، کردستانی که جامعه بین المللی به آن اعتماد دارد.
بیشتر بخوانید