ملا بشیر شیمشک، معاون رئیس اتحاد العلما با اشاره به اینکه بازیهای شانسی و قمار جایی در اسلام ندارند، به مردم برای اینکه به این اشتباه نیفتند، هشدار داد.
بیشتر بخوانید