46 آتش سوزی از 90 آتش سوزی که در منطقه گالر جنوبی جدید استرالیا اتفاق افتاد، هنوز مهار نشدند.
بیشتر بخوانید