اسحاق ساغلام، رئیس هداپار با اشاره به اینکه حل مشکلات کردها در اسلام است، گفت: کردها باید در اسلام متحد شوند نه در ایدئولوژی های غربی.
بیشتر بخوانید