وقف ایتام اروپا با آغاز نمودن پروژه "یک پوتین- یک کاپشن" نسبت به کودکان یتیم، خیرین را به کمک به این پروژه فراخواند.
بیشتر بخوانید