کشته شدن نوزادهای دختر به علت اینکه هنگام ازدواج جهازشان بار مادی محسوب می شود، عادت جاهلانه ای گسترده ای در هند است. یک نوزاد دختر هنگام زنده به گور شدن در لحظه آخر نجات داده شد.
بیشتر بخوانید