مادرانی که به علت ربودن شدن فرزندشان توسط حزب دموکراتیک خلق ها، جلوی ساختمان این حزب به تحصن نشستند، اظهار دارند که اگر باران و برف هم ببارد به نوبت خود ادامه خواهند داد.
بیشتر بخوانید