در چهارمین نشست علما، با تاکید بر اتحاد امت، اظهار شده است که این فعالیت ها به نفع حل مشکلات امت خواهد بود.
بیشتر بخوانید