بیانیه نهایی چهارمین نشست علما که با شرکت علمایی از ترکیه، ایران، عراق و سوریه برگزار شده بود، قرائت شد. در این بیانیه علما و حاکمان کشورهای اسلامی به مواد مهمی فراخوانی شدند.
بیشتر بخوانید