اسحاق ساغلام، رئیس هداپار در رابطه با مطابقت بین آمریکا و ترکیه درباره سوریه گفت: مردم مسلمان کرد را به انصاف امپریالیست ها وانگذارید.
بیشتر بخوانید