در طی عملیات چشمه صلح که ترکیه در شرق فرات آغاز نموده است، اهداف شرق رسولین پشت سر هم مورد هدف قرار می گیرد.
بیشتر بخوانید