دانشجویان دانشگاه های مختلف از خانواده هایی که به علت ربوده شدن فرزندانشان جلوی ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها تحصن کردند، حمایت کردند.