رژیم صهیونیستی 19 سال پیش محمد الدوره را نزدیک پدرش به قتل رسانده بود.