سعاد یاشاسین، معاون رئیس اتحاد العلما در سخنران خود در "کنفرانس ازدواج" که توسط وقف آموزش ایدآل انجام داد، گفت: هدف اصلی در ازدواج پرورش انسان است.
بیشتر بخوانید