هیئتی به نمایندگی از 8 هزار و 500 مسئول امور دینی استانبول با زیارت خانواده های تحصن کننده جلوی ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها، اظهار کردند که به عنوان مسئول امور دینی در کنار خانواده ها خواهند بود.