خانواده هایی که در شانزدهمین روز نوبت فرزند جلوی ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها تحصن کردند، در خطاب به رئیس جمهور گفتند: فرزندانمان را از دست آن ستمکاران نجات دهید.