نوبت فرزندی که به علت ربوده شدن فرزندان توسط پ.ک.ک جلوی ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها گرفته می شود، با شرکت خانواده دیگر ادامه دارد.