خانواده هایی که به علت ربوده شدن کودکانشان جلوی ساختمان ه.د.پ تحصن می کنند، اظهار کردند که فرزندانشان در ساختمان ه.د.پ مفقود شدند.
بیشتر بخوانید