نوانستند به نوشته شدن آیات خداوند در محل تبلیغات تحمل کنند

برخی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها و گروه های دیگر نتوانستند نوشته شده آیه "مسیحیان و یهودیان را دوست خود نگیرید" در محل تبلیغات تحمل کنند.

وقف جوانی ملی و انجمن جوانان آناتولی در برخی از نقاط تبلیغاتی شهر قونیه آیه، "ای اهل ایمان، یهودی و نصاری را به دوستی مگیرید، آنان بعضی دوستدار بعضی دیگرند و هر که از شما مومنان با آنها دوستی کند به حقیقت از آن ها خواهد بود، همانا خداوند ستمکاران را هدایت نمی کند." را نصب کردند.

برخی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها و توابع آنها نتوانستند آیات خداوند را تحمل کنند و دشمنی خود نسبت به آیات خدا را دوباره آشکار کردند.

پایلان، نمانده حزب دموکراتیک خلق ها گفت: همه جای قونیه پوسترهای "مسیحیان و یهودیان را به دوستی نگیرید" نصب کردند.

به همراه پایلان، مصطفی سونمز، نویسنده و اقتصاد دان و فرهات تونچ، به آیات خداوند پوستر گفته  وکینه خود را نسبت به آیات خدا نشان دادند.  (ILKHA)

اخبار مرتبط

انتخاب سردبیر

برگزیده ها