خانواده های تحصن کننده: همیشه ما را تهدید می کنند

تظاهرات گسترده در مصر دیشب نیز ادامه داشت

انتظار امیدوارانه در نوبت فرزند ادامه دارد

مسئولین امور دینی استانبول خانواده های تحصن کننده را زیارت کردند

نمایندگان انجمنهای مردمی: اگر مسلمانان متحد شوند، رژیم اشغالگر این ظلم ها را انجام نمی دهد

خانواده ها در خطاب به رئیس جمهور گفتند: بچه هایمان را از دست آن ستمکاران نجات دهید

خانواده دیگری در تحصن شرکت کرد