5 خانواده ایرانی در تحصن شرکت کردند

حمایت احزاب سیاسی و انجمنهای مردمی از خانواده های تحصن کننده

شرکت سه خانواده دیگر در نوبت فرزند

نوبت فرزند در روز دوازدهم

خانواده ای دیگری در تحصن شرکت کرد: زنده و مرده فرزندمان را می خواهیم

یازدهمین روز تحصن خانواده ها جلوی ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها

راهپیمایی مردم برای "حمایت از مادران و تلعین پ.ک.ک"