مسئولین امور دینی استانبول خانواده های تحصن کننده را زیارت کردند

نمایندگان انجمنهای مردمی: اگر مسلمانان متحد شوند، رژیم اشغالگر این ظلم ها را انجام نمی دهد

خانواده ها در خطاب به رئیس جمهور گفتند: بچه هایمان را از دست آن ستمکاران نجات دهید

خانواده دیگری در تحصن شرکت کرد

انفجار در گردهم آیی انتخاباتی رئیس جمهور افغانستان

5 خانواده ایرانی در تحصن شرکت کردند

حمایت احزاب سیاسی و انجمنهای مردمی از خانواده های تحصن کننده