بنياد ايتام اروپا در عيد قربان در آفريقا خواهد بود