كالين: خارج شدن يك طرفه از توافق باعث درگيري هاي جديد خواهد شد