قانون اساسى بايد طورى تنظيم شود كه خواسته كردها را برآورده كند