اینکه ایران می خواهد چند میلیون یهودی را نابود کند دروغ است