ما از آن سیاستمدارانی نیستیم که فقط در دوره انتخابات کار می کنند