محمد وارول، از شخصیتهای برجسته حزب الله ترکیه درگذشت