"تعظیم در مقابل هر کسی به غیر از خدا، جهل و زبونی است"